Naslag, referenties, documenten.

Twintig jaar geleden is door de "Interdepartementale Commissie Geluidshinder" onderkend dat gemeenten moeite hadden met het formuleren van hun beleid met betrekking tot geluidsnormen voor evenementen in de openlucht. De nota "Evenementen met een luidruchtig karakter", van de inspectie milieuhygiene Limburg stelt dat alle geluid binnenshuis boven 50 dB(A) als onduldbaar gekenmerkt mag worden. Dit is de basis voor alle geluidsbeleid in Nederland.
Bladzijde 7.
Handreiking lawaai en vergunningen hfdstk. 6.3.1 eerste paragraaf (blz 41) geeft een duidelijke uitleg waarom geluid, wanneer het een significante hoeveelheid laagfrequent geluid bevat, niet met dB(A) meting beoordeelt zou mogen worden.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid heeft in 2013 een verzameling gemaakt van de actuele kennis en literatuur, op aanvraag van ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het effect van "opslingeren" van lfg wordt hier in beschreven.
Buro Peutz heeft al in 2001 onderoek gedaan naar geluidsnormen voor bastonen binnen woningen.
"De waarneming van Laagfrequent geluid verschilt van de waarneming van 'normaal' geluid (dB(A) gemeten geluid. lagertoontje) en daarom kunnen de 'regels' voor normaal geluid niet vanzelfsprekend worden toegepast op laagfrequent geluid. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk voor een persoon om door lucht gedragen laagfrequent geluid te onderscheiden van trillingen. Een andere moeilijkheid is gelegen in het feit dat de gevoeligheid per type mens kan verschillen. Zo zijn vrouwen hier gevoeliger voor dan mannen, ouderen meer dan jongeren. Dit bemoeilijkt het opstellen van algemene criteria."
De Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft meerdere documenten, en publiceert regelmatig nieuwe inzichten. (website NSG)
De richtlijn Laagfrequent geluid stamt uit 1999.
Muziekspectra: de verdeling van geluid
Lennard van Duijvestijn 2014
Verhandeling over de geluidsspectra, en de eerste vermelding van muziek met het kenkerk "ultrabass".
Evaluatie van het door DGRM opgestelde geluidssonderzoek voor festivals in Zwolle. Kortgezegd, de berekende en vergunde waardes voorkomen geen onduldbare hinder binnenshuis.
Op basis van dit rapport hebben de omwonenden van de rechter gelijk gekregen (Uitspraak Hardshock Zwolle)
Dit onderzoek is bedoeld om beleidsmakers, handhavers, de festivalbranche en bezwaarmakers bewust te maken van de rol die bastonen spelen in het complexe veld tussen vergunnen en verdragen.
De algemene conclusie is dat het huidige samenspel tussen regelgeving en handhaving niet of zeer beperkt heeft kunnen voorkomen dat er in 2015 overlast is ontstaan.
De nota schetst de wijze waarop het bestaande gemeentelijke evenementenbeleid op het gebied van geluidshinder onvoldoende rekening houdt met omwonenden. Tevens waar het faalt om als omwonende je leefomgeving veilig te stellen wanneer de hinder echt te groot is. Daarna wordt ingegaan op de oplossingen, die recht doen aan alle belangen: van bewoners, festivalgangers en organisatoren. En sluiten ook aan op de uitgangspunten van de nieuwe evenementenregels die spreken over beter en slimmer organiseren en meer aandacht voor de omgeving en de impact op de stad.
Feestbuurten of buurtfeesten
Bewonersgroep Wij Amsterdam, 2016
Naar een aanvaardbaar geluidsniveau bij evenementen in Amsterdam. Zienswijze, handreiking en naslagwerk.
Deze website is gericht op het informeren van burgers, bedrijven, overheden en instellingen over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent-, infrasoon geluid en trillingen (LFg), en het ondersteunen van burgers in hun zoektocht naar oorzaak en oplossing.